و ر س ول ه و ج ه اد

دْر َي ُل ًاد عْو َه ِّٰلل ا ن يِد ِر ِصَْنِل ةٍدو َعُوْم . ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍ص‍ور درب‍اره‌ م‍اه‍ی‍ت‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ س‍ف‍ی‍ه‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ورد ن‍ی‍از از س‍ف‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی

2023-02-01
    ه رلد موتسكي
  1. ة رِ ة كِ ِ و ل
  2. ج پ در ست ،
  3. Alfatih Suryadilaga, M
  4. Study on the go